top of page

Top Eleven NFT IDO Timeline


1. Đăng ký Staking

🔸 Deadline: 9 AM, 19th November 2022 (UTC)


2. Commit IDO Fund

🔸 Community FCFS Round Mở: 4 AM, 20th November 2022 (UTC)

🔸 Community FCFS Round Đóng: 12 PM, 20th November 2022 (UTC)

🔸 BSCS Stake FCFS Round Mở: 4 AM, 20th November 2022 (UTC)

🔸 BSCS Stake FCFS Round Đóng: 12 PM, 20th November 2022 (UTC)


3. Tính toán Phân bổ

🔸 Phân bổ cuối cùng: 1 PM, 19th November 2022 (UTC)


4. Claim và Listing time

🔸 Listing time: TBA

🔸 Token Claim on BSCStation: TBA


▶️ Thông tin IDO: https://substack.com/inbox/post/84445477

Comments


bottom of page